Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

asseverate /ə'sevəreit/  

  • Động từ
    trịnh trọng tuyên bố; đoan chắc
    asseverate one's innocence; asseverate that one is innocent
    đoan chắc mình vô tội