Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  chiếu cố; thèm
  vouchsafe to him certain official secrets
  chiếu cố cho nó biết một số bí mật chính thức nào đó
  he did not vouchsafe a reply
  ông ta không thèm trả lời

  * Các từ tương tự:
  vouchsafement