Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (+ on, upon)
  tặng cho, ban cho
  một vinh dự nhà vua ban cho bà

  * Các từ tương tự:
  bestowal