Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

donate /dəʊ'neit/  /'dəneit/

  • Động từ
    biếu, tặng, quyên góp
    tặng những số tiền lớn cho các tổ chức cứu trợ