Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-rr-)
  bàn bạc, tham khảo ý kiến
  ông ta rút vào tham khảo ý kiến các cố vấn trước khi công bố quyết định
  phong, ban
  confer a title on somebody
  phong tước cho ai

  * Các từ tương tự:
  conferee, conference, conference communication, conferential, conferment, conferrable, conferral, conferree, conferrer