Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

transitive /'trænzətiv/  

  • Tính từ
    (ngôn ngữ học) transitive verb
    ngoại động từ

    * Các từ tương tự:
    transitively, transitiveness