Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conferee /kɔnfə'ri:/  

  • Danh từ
    người tham gia hội nghị