Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conferment /kən'fɜ:mənt/  

  • Danh từ
    sự phong tước, sự ban tước