Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  nói chuyện, truyện trò
  nói chuyện với ai về việc gì
  Danh từ
  the converse
  (số ít)
  điều ngược lại, điều trái lại
  "buyeris the converse of "seller"
  "buyer" là trái lại với "seller"
  (lôgic) đảo đề
  "it's windy but no wetis the converse of "it's wet but not windy"
  "it's windy but not wet" là đảo đề của "it's wet but not windy"
  Tính từ
  trái lại, ngược lại (thường nói ý kiến, lời tuyên bố…)
  hold the converse opinion
  có ý kiến trái lại

  * Các từ tương tự:
  conversely, converser