Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều parleys cũ)
  cuộc thương lượng; cuộc đàm phán
  hold a parley with somebody
  thương lượng với ai
  Động từ
  thương lượng, đàm phán

  * Các từ tương tự:
  parleyvoo