Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cuộc hội họp (của người da đỏ Bắc Mỹ)
  (khẩu ngữ) cuộc họp (để thảo luận vấn đề gì)
  hold a powwow
  họp nhau, thảo luận (vấn đề gì)
  Động từ
  powwow about something
  thảo luận về vấn đề gì