Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  thảo luận, bàn luận, tranh luận
  chúng tôi bàn xem khi nào sẽ đi
  cuốn sách mới nhất của bà ta bàn về các vấn đề của người tàn tật

  * Các từ tương tự:
  discussible, discussion, discussive