Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

discussible /dis'kʌsəbl/  

  • Tính từ
    có thể thảo luận, có thể tranh luận