Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  hỏi ý kiến, thỉnh thị
  consult one's lawyer
  hỏi ý kiến luật sư của mình
  tra cứu
  consult a dictionary
  tra cứu từ điển
  (+ with) trao đổi ý kiến
  consult with one's partners
  trao đổi ý kiến với các đối tác

  * Các từ tương tự:
  consultancy, consultant, consultantship, consultation, consultative, consulter, consulting, consulting room, consulting-hours