Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

consulting-hours /kən'sʌltiɳ'auəz/  

  • Danh từ số nhiều
    giờ khám bệnh