Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

consulting room /kən'sʌltiŋ ru:m/  

  • phòng khám bệnh