Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

consultant /kən'sʌltənt/  

  • Danh từ
    chuyên viên tham vấn
    bác sĩ tham vấn

    * Các từ tương tự:
    consultantship