Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  cố vấn, để hỏi ý kiến
  consulting engineer
  kỹ sư cố vấn
  consulting physician
  bác sĩ được mời đến hỏi ý kiến

  * Các từ tương tự:
  consulting room, consulting-hours