Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

consultation /,kɒnsʌl'tei∫n/  

 • Danh từ
  sự hỏi ý kiến, sự thỉnh thị
  acting in consultation with the director
  hành động theo sự chỉ dẫn của giám đốc
  sự tra cứu (từ điển…)
  cuộc họp mặt (để thảo luận)
  cuộc họp mặt cấp cao giữa phái đoàn hai nước
  cuộc hội chẩn