Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    quyết định
    (y học) tan sưng; tan viêm