Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  chuyện phiếm, chuyện gẫu
  that's enough chat, get back to work
  chuyện gẫu thế là đủ rồi, trở lại công việc đi
  Động từ
  (-tt-)
  nói chuyện phiếm, tán gẫu
  anh đang tán gẫu với hắn về chuyện gì thế?
  chat somebody up
  (Anh, khẩu ngữ) tán tỉnh ai, gạ gẫm ai
  if you chat him up a bit he might lend it to you
  nếu anh chịu khó tán tỉnh nó một tí, nó sẽ cho anh mượn cái đó

  * Các từ tương tự:
  chat show, chateau, chateaubriand, chatelaine, chaton, chatoyant, chattel, chatter, chatter-resistant