Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chit-chat /'t∫itt∫æt/  

  • Danh từ
    chuyện phiếm, chuyện gẫu
    Động từ
    (-tt-)
    nói chuyện phiếm, tán gẫu