Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (dallied)
  (+ over) lãng phí thì giờ
  come ondon't dally!
  Nhanh lên nào, đừng có lãng phí thì giờ nữa!
  cô ta làm việc phí thì giờ và ít khi xong việc
  (+ with) bỡn cợt; đùa chơi
  nàng chỉ bỡn cợt với chàng thôi
  dally with a proposal
  cầu hôn đùa chơi