Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (Khẩu ngữ)
  Lời nói lém, lời nói bẻm mép
  Stop your gab!
  Thôi đừng có bẻm mép nữa!
  The gift of the gab
  xem gift
  Động từ
  (-bb-) gabbing, gabbed
  (+ on, away) nói lém, bẻm mép

  * Các từ tương tự:
  gabardine, gabber, gabble, gabbler, gabbro, gabbroic, gabby, gabelle, gabelled