Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  giường gắn vào tường (trên tàu thủy)
  (cách viết khác bunk bed) giường chồng cặp đôi (cho trẻ em)
  Danh từ
  do a bunk
  (từ Anh, khẩu ngữ)
  cuốn xéo, chuồn
  thủ quỹ đã chuồn với số tiền thu trong ngày
  Danh từ
  (khẩu ngữ)
  như bunkum
  xem bunkum
  don't talk bunk!
  đừng có nói vớ vẩn nữa!

  * Các từ tương tự:
  bunker, bunkum, bunky