Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  kho nhiên liệu (trên tàu thủy)
  (từ Mỹ, cách viết khác sandtrap)
  hố cát (làm chướng ngại vật trên bãi đánh gôn)
  (quân sự)
  hầm boongke
  Động từ
  tiếp nhiên liệu vào (kho nhiên liệu)
  (thường ở dạng bị động) đập bóng vào hố cát
  anh ta đã đánh bóng vào hồ cát