Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

poppycock /'pɒpikɒl/  

  • Danh từ
    (khẩu ngữ)
    điều vô nghĩa
    anh ta coi lời giải thích chính thức như là một điều vô nghĩa