Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hogwash /hɒgwɒ∫/  /hɑ:gwɔ:∫/

  • Danh từ
    (Mỹ)
    chuyện nhảm nhí