Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    lời nói dại dột, lời nói vớ vẩn
    (Mỹ) rượu lậu

    * Các từ tương tự:
    moonshiner