Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bootleg /'bu:tleg/  

 • Động từ
  (-gg-)
  nấu rượu lậu; chuyên chở rượu lậu; bán rượu lậu
  làm (cái gì đó) một cách bất hợp pháp
  Tính từ
  làm lậu, bán lậu
  bootleg liquor
  rượu lậu
  làm bất hợp pháp
  bootleg record
  đĩa hát thu bất hợp pháp

  * Các từ tương tự:
  bootlegger