Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  điều ngớ ngẩn, điều ngu ngốc
  Động từ
  (-ll, Mỹ -l-)
  nói điều ngớ ngẩn, viết điều ngu ngốc
  hắn ta đang nói ngớ ngẩn về ý nghiã của cuộc sống

  * Các từ tương tự:
  driveller