Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  róc rách
  nói lan man
  nó đang nói lan man về cái gì thế?

  * Các từ tương tự:
  burbler