Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Thán từ
    chuyện nhảm nhí
    that's a lot of hooey!
    toàn là chuyện nhảm nhí