Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

codswallop /'kɒdzwɒləp/  

  • Danh từ
    (Anh, cũ, tiếng lóng)
    điều nhảm nhí