Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (tiếng lóng)
  hòn dái, tinh hoàn
  (nghĩa xấu) điều vô nghĩa
  what he said was all balls
  nó nói toàn điều vô nghĩa
  tình trạng hỗn độn
  what a balls you're made of it!
  Anh gây ra tình trạng sao mà hỗn độn thế!
  Thán từ
  vô nghĩa!
  absolute balls!
  hoàn toàn vô nghĩa
  Động từ
  balls something up
  (từ Mỹ, cách viết khác ball something up)(khẩu ngữ)
  làm đảo lộn
  nó có mặt quá chậm khiến cho mọi kế hoạch của tôi bị đảo lộn hết

  * Các từ tương tự:
  balls-up