Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tiếng lắp bắp, chuyện lăng nhăng
    don't talk gibberish!
    đừng có nói lăng nhăng!