Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  dạ dày dò (làm món ăn)
  (khẩu ngữ) bài nói (bài viết, ý kiến…) vô giá trị
  why do you read such tripe?
  sao anh lại đọc bài viết vô giá trị ấy?

  * Các từ tương tự:
  tripeman, tripersonal, tripersonality, tripetalous