Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tripeman /'traipmən/  

  • Danh từ
    người bán lòng