Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (tôn giáo) có ba ngôi

    * Các từ tương tự:
    tripersonality