Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tiếng cục tác (của gà đẻ)
  tiếng cười sằng sặc
  tiếng nói chuyện ríu rít
  cut the cackle
  (khẩu ngữ)
  thôi nói chuyện tầm phào
  Động từ
  cục tác (gà)
  cười nói ồn ào
  cười nói ồn ào hàng giờ liền

  * Các từ tương tự:
  cackler