Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

balderdash /'bɔ:ldədæ∫/  

  • Danh từ
    (cũ, khẩu ngữ)
    lời nói vô nghĩa
    he's talking balderdash
    nó nói những lời vô nghĩa