Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (khẩu ngữ, nghĩa xấu)
  chuyện tào lao
  you're talking piffle!
  anh chỉ nói tào lao!

  * Các từ tương tự:
  piffler