Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người hay nói nhảm nhí, người hay nói tào lao
    người hay làm chuyện nhảm nhí, người hay làm chuyện tào lao