Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-pp-) (lóng)
  ỉa
  con chó ỉa trên bãi cỏ
  Danh từ
  (lóng)
  cứt, phân
  sự ỉa
  have a crap
  ỉa
  điều bậy bạ
  anh nói tòan chuyện bậy bạ!
  Tính từ
  [thuộc] trò chơi súc sắc

  * Các từ tương tự:
  crap-shooting, crape, crape-myrtle, craped, crapped, crapper, crappy, craps, crapshooter