Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  dở, vô giá trị
  a crappy book
  cuốn sách dở
  a crappy programme
  một chương tình dở