Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  nói lúng búng, nói lắp bắp
  thôi đừng có lắp bắp nữa và hãy nói chậm hơn
  các nhà du lịch lắp bắp tiếng nước ngoài
  nói lung tung
  Nó đang nói lung tung về chuyện gì thế?
  róc rách (dòng nước chảy)

  * Các từ tương tự:
  babblement, babbler