Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (cũ)
  lọ sành
  (số nhiều) (như crockery)
  (thường số nhiều) mảnh sành
  Danh từ
  (từ Anh, khẩu ngữ)
  xe ọp ẹp
  người già yếu; con vật già yếu

  * Các từ tương tự:
  crocked, crockery, crocket, crocky