Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (từ lóng) ốm yếu, kiệt sức