Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

crockery /'krɒkəri/  

  • Danh từ
    (cách viết khác crocks)
    bát đĩa bằng sành