Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (từ Anh, khẩu ngữ)
    bị gãy
    cánh tay tôi bị gãy